Generátory Instalace a rozvody

INSTALACE

Kromě samotných dodávek zařízení provádíme také jeho instalaci. To znamená dopravu na místo instalace, vyložení, usazení, připojení, uvedení do provozu, vyzkoušení a zaškolení obsluhy.

Doprava a vyložení

Zařízení je dopraveno odpovídajícím vozem na adresu, kde bude instalováno. Podle charakteru a parametrů je zařízení vyloženo pomocí hydraulické ruky, hydraulického čela, vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu.

Usazení, připojení

Vyložené zařízení je dopraveno na místo instalace (vysokozdvižný vozík, paletový vozík, speciální prostředky), kde je usazeno. Následně je zařízení připojeno ke vstupům a výstupům (připraveno provozovatelem, nebo součást dodávky).

Uvedení do provozu, vyzkoušení

Po kompletním připojení je zařízení oživeno, zprovozněno (nastavení provozních parametrů, programování dle požadavků provozovatele) a vyzkoušeno v provozu.

Zaškolení obsluhy

Při předání zařízení provozovateli jsou osoby určené k obsluze seznámeny s provozní dokumentací, s ovládáním zařízení, s bezpečností jeho provozu a údržbou.

VylozGener
Vyložení generátoru
InstalGener
Instalace generátoru v budově

ROZVODY

Podle požadavku provozovatele mohou být součástí dodávky také související rozvody. Jedná se především o rozvod elektrické energie, vzduchotechnické rozvody a pro kompresory rozvody stlačeného vzduchu, případně rozvody ovládací a informační.

Elektrická energie

Pro generátory je na výstupu zajištěno silové vedení vyrobené elektrické energie, pro záložní generátory je zajištěn také přívod elektrické energie pro kontrolu sítě, napájející předehřev a dobíjení.

Vzduchotechnika

Přívod čerstvého vzduchu a odvod použitého chladicího vzduchu je realizován vzduchotechnickým potrubím s potřebnými doplňky (protidešťové žaluzie, uzavírací klapky, pružné manžety atd.).

Pro generátory instalované v objektu je zajištěn odvod spalin.

ElektroInst
Elektroinstalace generátoru v budově
Vzduchot
Vzduchotechnika generátoru v budově